Reglemente

REGLEMENTE FÖR AUDAX
Översättning och bearbetning av UAF:s Règlement Audax
Franska originaltexten HÄR

I – ALLMÄN PRESENTATION

A – DEFINITION
Cykellopp som organiseras enligt formeln Audax är långfärder som körs i GRUPP. Ursprungligen utvisade termen Audax (latin, betyder modig) cyklister som är kapabla att klara av 200 km mellan solens uppgång och nedgång. Henri Desgrange skapade 1904 ” les Audax Français ” för att återlansera motion per cykel . Ett Audax-lopp är en test av jämnhet och uthållighet genom en rullande snitthastighet av 22,5 km/h.B – DISTANS
De lopp som anordnas enligt nedan beskrivna sätt körs 100 – 200 – 300 – 400 – 600 – och 1000 km (se artikel 3). Distanserna 400 – 600 och 1000 km kännetecknas av neutralisation av en del av natten. Den enda längre distansen är Paris-Brest-Paris som organiseras vart femte år av enbart UAF ( i likhet med alla lopp som utgår från Paris) och som är underkastad ett särskilt reglemente.C – VÄGKAPTENER
Cykelgrupperna leds av ansvariga som kallas VÄGKAPTENER. De övervakar att den jämnast möjliga hastigheten upprätthålls, det är alltså förbjudet att köra om dessa. Dessa vägkaptener är ansvariga för att övervaka att loppet körs på ett bra sätt, över allas säkerhet och för respekt för tidtabellen. De har befogenhet att fatta alla beslut i dessa avseenden.
II – REGLEMENTE
Utgåva 1997, som upphäver och ersätter tidigare utgåvor.
Artikel 1 – ORGANISATION
1/1 – Det anförtros till varje fransk eller utländsk klubb som är ansluten till ett franskt cykelförbund : FFCT, UFOLEP, FSGT. I utlandet kan Audax-lopp organiseras efter att ett protokoll skrivits under av ett cykelförbund i det aktuella landet. För detta ändamål bör nämnda cykelförbund acceptera alla cyklister utan restriktioner i dessa Audax-lopp.1/2 – Alla Audax-lopp, organiserade enligt detta reglemente och godkända av UAF är giltiga för att uppnå Silver- eller Guldörnen (se annex 4)1/3 – En klubb (i enstaka fall en individuell medlem av en federation) kan ansöka om att organisera ett 200 eller 300 km lopp hos den av UAF regionalt delegerade, vars adress återfinns i den nationella loppkalendern.

1/4 – Organiserandet av ett 400 eller 600 km lopp kommer inte att anförtros en klubb till dess den har visat sin kunskap genom ett 200 km lopp (som minimum). Dessutom måste de ansvariga för loppet utnämna minst 2 namngivna vägkaptener för dessa distanser.

Artikel 2 – VILLKOR INNAN LOPPET
2/1 – Arrangör som fått tillstånd måste meddela datum till den som är ansvarig för UAFs kalender. Detta måste ovillkorligen ske innan september månads utgång året före loppet. Exempel: före slutet av september 2003 för ett lopp som organiseras 2004

2/2 – Banan bör etableras på vägar i gott skick, lågtrafikerade men ändå lätta att nå och med en medelmåttig svårighetsgrad vad gäller banprofil. Banor som gjorts enligt detta bör också vara attraktiva ur turistsynpunkt.

2/3 – Banan skall underställas den UAF:s regionala representant för granskning. Denna presentation bör göras så lika som möjligt enligt nedanstående modell.

PRESENTATION AV ETT AUDAX-LOPP;
ORGANISERANDE KLUBB::………………………………………………………
FÖRBUND::…………………………………………………….
ANSVARIG: Efternamn:……………………………………………
Förnamn:………………………………………………………
Adress:……………………………………………………….
Startplats:……………………………………………………
Startdatum:…………………… Kl:…………………………..
Använd karta:………………………………………..Distans:………….Presentationen bör innehålla :
– Vägnummer som tillåter granskning av banan i alla aktuella kartor och hållpunkter. – De viktigaste samhällen som körs igenom.
– Vid sväng anges samhällets namn, korsningen liksom det nya vägnumret.
– Vid passerandet av en gräns bör ändring av vägnumrering anges.
– Avstånd i km anges från föregående och löpande samt mellan två stopp.
– Den beräknade tidpunkten för passering (beräknad efter 20 – 22,5 eller 25 km/h) av samhällen som angetts tidigare.
– Tidpunkt för ankomst och avgång och målgång vid varje stopp samt stoppets längd.
– Dessutom, i förekommande fall, all den information som organisatören bedömer vara av vikt att meddela för att förstå presentationen.
2/4 – Arrangören skall acceptera de ändringar som den regionala representanten kräver. Arrangören kan inte organisera loppet utan medgivande från representanten. I händelse av bestridande måste UAF underrättas utan dröjsmål, vars kommitté avgör.
Artikel 3 – DELTAGARE
3/1 – Den för loppet ansvarige förbinder sig att acceptera alla cykelmotionärer som vill delta i loppet. För detta ändamål måste arrangemanget göras känt genom olika kalendrar (Audax och de på nationell eller regional nivå)3/2 – Med tanke på förplägnad eller övernattning får antalet deltagare begränsas. I fall då det är svårt att nå fram med information får arrangören inte reservera alla platser för sin egen klubb, utan förutse att bereda plats för någon utomstående deltagare.
3/3 – Organisatör får ange en sista anmälningsdag3/4 – Deltagare under 18 år bör presentera ett medgivande från förälder. Det finns ingen minsta eller högsta åldersgräns.

Artikel 4 – UTFORMNING AV TIDSSCHEMA
Jämnheten är ett av villkoren för ett lyckosamt genomförande av en brevet Audax. Tidtabellen bör vara föremål för den högsta uppmärksamheten.

4/1 – Ett Audax-lopp skall i så stor utsträckning som möjligt fullgöras under dagtid p.g.a. uppenbara säkerhetsskäl. Sträckningar som körs nattetid skall begränsas så mycket som möjligt, i synnerhet skall 200 km genomföras mellan solens upp- och nergång.

4/2 – Den för Audax-loppet ansvarige bör under 400 eller 600km vara vaken under den tid neutralisationen pågår.
Neutralisationen bör säkerställa:
· att de farliga timmarna undvikes
· en tillfredställande vila
· en bra utbredning av stoppen
· respekten för klungans bastid
För stoppen är det önskvärt att neutralisationen:
· är cirka 5 timmar för 400km
· är cirka 6 timmar för 600 km
Beroende på säsong kan de äga rum mellan:
– 22 h 30 och 04 h 30,
– eller 23 h 00 et 04 h 00 (+- 30 minuter).

4/3 – Stoppen skall vara åtskilda på sätt som inspirerar till beteckningen ”körschema” Man måste tillåta deltagarna att proviantera utan att behöva lämna klungan, utom när det inte är möjligt pg.a. force majeure (maskinstopp eller fysiska skäl). Arrangören bör således välja platser för stopp efter de möjligheter som erbjuds och eventuellt förutse med matförråd (tänk på toaletter till damerna).

Artikel 5 – KRAV PÅ ETT AUDAX-LOPP
5/1 – För att kunna godkännas får ett Audax-lopp inte ha färre än 4 deltagare vid start och minst 3 vid målgång.

5/2 – Det lägsta antalet etapper skall motsvara de som anges i körschemat för att inte rubba balansen mellan rulltid och paustid.

5/4 – Stoppet för lunch får inte vara mindre än 1h15m, och inte längre än 1h45m samt påbörjas mellan kl 11.45 och 14.00.

5/5 – Etappernas längd i alla brevets (utom 100 och 200km) bör i medeltal ligga mellan 45 och 55 km med ett maximum av 67,5 km under en viss dag.

5/6 – Medelhastigheten rullande är normalt 22,5 km/h för 100km, den kan vara 20 km/h.

5/6.1 – Arrangören kan beräkna att en del av banan genom sina höjdskillnader och/eller vägens smalhet inte tillåter att hålla basmedelhastigheten. Den hastigheten som då väljs (20 km/h i de flesta fall), skall anges på vägbeskrivningen som ges till deltagarna och respekteras under färd. Den väg som valts får inte överstiga en etapp som har reducerad hastighet med en halv dag och denna får inte vara längre än 50 km (2h30m)

5.6.2 – Per halvdag får inte finnas mer än en etapp med 25km/h som inte får överstiga 55km (2 h20m) i distans. Denna medelhastighet måste klart indikeras till deltagarna.

5/7 – Starttid lämnas till arrangör att bestämma. Den bör emellertid väljas så att nattstoppet, om sådant finns, infaller i mitten av distansen. I alla fall bör en morgonstart inte ske före kl 04.00 eller 04.30 beroende på årstid.

Artikel 6 – RESPEKTERA DISTANSEN
Den angivna totala kilometersträckan i varje distans bör verifieras på fältet med en tolerans av +/- 10 kilometer. Referens kan vara kartan ”Michelin” i skala 1:200 000 (2 km per cm) eller ”IGN” i skala 1:100 00 (1 km per cm). Utöver denna marginal anses deltagaren obunden vad gäller hastighet och med frist från distansen.

Exempel: Paris-Grenoble – 600 kilometer (36 timmar) Stigningen upp mot passet Galibier får delvis köras i fri hastighet. Deltagaren i sådana brevets kommer att godkännas från det han har avslutat den distans som motsvarar bastiden.

Exempel: deltagaren i Paris-Grenoble-Le Galibier är godkänd för Audax 600 km i Grenoble, även om han inte fortsätter till passet Galibier.

Artikel 7 – RESPEKTERA TIDSSCHEMAT
7/1 – Bastiderna gäller för gruppens genomförande av brevetens hela distans.

7/2 – Tider under gång beräknas efter ett rullsnitt om 22,5km/h

7/3 – Minimitider bör respekteras, i inget fall får gruppen anlända med en kortare tid.
7/4 – För distanserna 100 – 200 – 300 km beräknas maxtiden för gruppen efter ett rullsnitt om cirka 20 km/h.

7/5 – För 400 och 600 km är skillnaden mellan minimitid och maxtid reducerade genom den nattliga neutralisationen. Maximitiden utgör en marginal i händelse av försening: risken för dåligt väder är begränsat av det faktum att dessa brevets går av stapeln från maj månad.

7/6 – Maximitiden för godkännande gäller endast i de fall en deltagare fått problem (mekaniskt eller fysiskt), eventuellt kan han få hjälp av en medföljande. Den maximala totaltiden för att denne deltagare skall få sin brevet godkänd är en följande:

Distans Gruppens tid Siste man Medelhastighet i km/h
100 Km 5h00 7h00 14,29
200 Km 12h00 14h00 14,29
300 Km 17h00 20h00 15
400 Km 26h00 – 26h30 27h00 14,8
600 Km 38h00-39h00 40h00 15
1000 km 75h00 76h00 13,15
Artikel 8 – RESPEKTERA BANSTRÄCKNINGEN
8/1 – Arrangören har att rätta sig efter den bansträckning som godkänts av UAF:s regionala representant. Arrangören överlämnar vid brevetets start en detaljerad vägbeskrivning till varje deltagare, integrerad eller inte med stämplekortet, med adress och telefonnummer till restauranger, övernattningsställen, exakta pauspltser (kyrka, station, myndighet etc.) Arrangören bör, på lämpligt sätt, på vägbeskrivningen indikera passertider för varje plats eller förbehålla denna information till vägkaptenerna. I sådant fall skall paustiderna anges för deltagarna.8/2 – Vägkaptenerna kan, i undantagsfall, i samförstånd med de ansvarige för brevetet, förändra ett stycke av vägsträckningen på giltiga skäl ( i synnerhet vägarbete). I sådant fall skall den omväg som utmärkts av Vägverket respekteras för att bibehålla det försäkringsskydd som gäller för brevetet. Vid felkörning, när en deltagare upptäcker detta skall han meddela vägkaptenerna, som beslutar körningen tills dess gruppen återförs på snabbast möjligast sätt till den officiella bansträckningen. Deltagaren får inte ta detta fel som förevändning för att lämna gruppen.Artikel 9 – ANMÄLAN – ANTAL LOPP SAMTIDIGT
När ett antal breveter arrangeras samma dag (exempel: under en 200 km som körs som 2 gånger 100 km), måste deltagaren ange tydligt den distans han önskar köra. Om han skulle bryta får han inte tillgodoräkna sig ett godkännande för en kortare distans än den han hade valt.

Artikel 10 – SÄKERHET
10/1 – Arrangören ansvarar för säkerheten i sitt brevet.

10/2 – Följebilar – andra än arrangörens – som assisterar en enskild eller en klubbs medlemmar skall arrangören inte tillåta i omedelbar närhet till gruppen.

10/3 – Under färd i mörker övervakar arrangören, med hjälp av kaptenerna, att all deltagare har sina cyklar försedda med ordentligt fastsatt belysning, som fungerar kontinuerligt (se till att reservlampor och batterier bärs med och inte i bagaget) Reflexväst eller reflexsele är obligatorisk. Användande av hjälm rekommenderas starkt (obligatoriskt under all brevets som arrangeras av UAF). Arrangören bör neka start för varje deltagare vars belysning inte uppfyller trafikföreskrifterna. Stänkskärmar rekommenderas fortfarande varmt.

Artikel 11 – STÄMPELKORT
11/1 – Endast de stämpelkort som tillhandahålls av UAF. får användas.

11/2 – Arrangörerna övervakar att de blir korrekt ifyllda alltifrån starten.

11/3 – Stämpelkontrollerna görs genom fuktiga firmastämplar i vilka platsen framgår. Avprickning är obligatorisk under lunch och middagspaus. Det är inte rekommenderat under korta stopp, under vilka det är att föredra att deltagarna inte underkastas andra tryck än de som dikteras av naturen.

11/4 – Vid det sista stoppet eller vid målgång, skall organisatören återsamla alla stämpelkort. På dessa sätter han klubbens stämpel och upprättar en lista över fullföljande på den officiella blanketten som tillhandahålls av UAF.

11/5 – Denna lista skall tillställas UAF. utan dröjsmål för godkännande av brevets. 200 km har godkänts sedan 1904, de övriga distanserna sedan 1979.

Artikel 12 – PROTESTER
12/1 – I händelse av tvist mellan en organisatör och en deltagare kan denne per post vända sig till Union des Audax Francais, 6 Avenue Maurice Ravel, 75012 Paris.

12/2 – Om det visar sig att detta klagomål är välgrundat, i synnerhet gällande bristande respekt för Audax-sättet att cykla, kan klubben få en varning. I händelse av upprepning kommer UAF återta klubbens rätt att organisera alla typer av brevets Audax under ett eller flera kalenderår.

12/3 – En deltagare kan få se sig vägrad godkännande, särkilt om han på eget bevåg kör efter gruppen med en konsekvent eftersläpning och därigenom befinner sig i brott mot upplägget.

12/4 – Organisatören har full frihet att från ett brevet utesluta en deltagare som genom sin attityd sätter gruppens säkerhet på spel. Organisatören kan i fortsättningen vägra anmälan från denna person till sina brevets.

Artikel 13 – BREVET 1000 KILOMETER
13/1 – Organiserandet av en brevet om 1000 km kan anförtros åt en klubb som visat sig klara av serien 200 till 600 km.13/2 – ”1000” anses som en speciell brevet. Den skrivs in med prioritet i UAF.s kalender och den bör presenteras före loppet och en sammanfattning efteråt i tidningen ”La revue des Audax”.13/3 – Tidsgränserna är: minimum 75 timmar – maximum 76 timmar (likaledes för den siste deltagaren)
Tid  Rullande Stopp Rullsnitt  Totalsnitt
75 h 00 44 h 26 30 h 34 22,5 km/h 13,33 km/h
76 h 00 45 h 26 30 h 34 22 km/h 13,16 km/h
13/4 – Totalt antal stopp: 21
– 3 nattstopp om i medeltal 7 timmar – minst 6 timmar – max 8 h 20.
– 3 lunchstopp
– 15 mellanstopp13/5 – Kvalificeringslopp är inte föreskrivna, detta vilar på organisatörens initiativ. Det synes önskvärt att ”okända” deltagare åtminstone har en kort tid innan start klarat: 1 x 200 – 1 x 300 – 1 x 400 km.13/6 – Ett medicinskt utlåtande om hälsotillståndet kan krävas.

13/7 – Några exempel på tider efter förordade starttider.
– 1:a dagen: kl 09.00, brevet slut den 4:e dagen vid kl 12.00, max 13.00
– 1:a dagen: kl 11.00, brevet slut den 4:e dagen vid kl 14.00, max 15.00
– 1:a dagen: kl 13.00, brevet slut den 4:e dagen vid kl 16.00, max 17.00

13/8 – Vägvalet är fritt, i form av en utflykt (endast en väg), en runda (ut och tillbaka) eller till och med 2-3 eller maximalt 4 rundor.